Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj
Korzystając z platformy https://szamotuly.budzet-obywatelski.org ufasz, że odpowiednio przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, dlatego chcemy zapewnić, że ich bezpieczeństwo i poufność stanowi podstawę przy projektowaniu i rozwijaniu wszystkich funkcjonalności Platformy. W niniejszej Polityce prywatności chcielibyśmy przekazać Użytkownikom najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, tak aby pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich danych podczas korzystania z https://szamotuly.budzet-obywatelski.org.

W tekście Polityki prywatności mogą pojawić się terminy, które definiujemy następująco:
 • Administrator danych osobowych (ADO) – Miasto i Gmina Szamotuły reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły.
 • Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Platforma – serwis internetowy dostępny pod domeną „https://szamotuly.budzet-obywatelski.org” administrowany przez Miasto i Gminę Szamotuły;
 • Użytkownik – odwiedzający Platformę dostępną pod domeną budzet-obywatelski.org,
 • Polityka - niniejsza polityka prywatności, obowiązująca od 7 października 2020 roku.
 • Pliki Cookies – dane informatyczne, pliki tekstowe przechowywane na urządzeniach użytkowników (np. na laptopie, komputerze, tablecie lub telefonie) przesyłane przez strony internetowe.
Kto jest administratorem moich danych osobowych i jak mogę się z nim skontaktować?

Administratorem danych osobowych wszystkich użytkowników platformy w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest Miasto i Gmina Szamotuły reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy, z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z administratorem danych osobowych za pomocą adresu mailowego: umig@szamotuly.pl oraz telefonicznie pod numerem: +48 61 29 27 501.

Kto jest inspektorem ochrony danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

Miasto i Gmina Szamotuły powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), którym jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z inspektorem danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej pod adresami: aleksandra@eduodo.p l lub iod@eduodo.pl

Jak pozyskujemy Twoje dane osobowe oraz jaki rodzaj Twoich danych przetwarzamy?

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas wypełnienia formularza kontaktowego, rejestracyjnego znajdującego się na platformie. Administrator przetwarza Twoje następujące dane osobowe:
 1. imię i nazwisko, data urodzenia w celu przeprowadzenia procedury związanej z wyborem i realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego m.in. możliwości zagłosowani na platformie.
 2. w związku z wykorzystywaniem plików cookies będą to: informacje o komputerze (adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego), informacje o wizytach oraz korzystaniu z naszej witryny (źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlania stron i ścieżki nawigacji w witrynie), a także informacje, które generowane są podczas korzystania z naszej strony internetowej (kiedy, jak często i w jakich okolicznościach korzystasz z naszej witryny internetowej,
W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem platformy będą wykorzystywane głównie w celu możliwości głosowania na platformie. A także do celów:
 • Zapewnienia bezpieczeństwa. Używamy Twoich danych osobowych do zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej, w tym weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony,
 • Zapobiegania oszustwom. Używamy Twoich danych osobowych w celu zapobiegania oszustwom i nadużyciom oraz ich wykrywania w celu ochrony bezpieczeństwa użytkowników,
 • Umożliwienia korzystania ze strony internetowej. Używamy Twoich danych osobowych w celu umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej.
Na jakiej podstawie przetwarzamy twoje dane?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przetwarzamy Twoje dane:
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora w związku z dochodzeniem i egzekucją roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i przed innymi organami egzekucyjnymi
Czy udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniane są podmiotom zależnym od administratora. Przestrzegają oni równie wysokiego standardu dbałości o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Udostępnianie odbywa się w ściśle określonych celach i w sposób opisany poniżej:
 • Udostępniamy Twoje dane osobowe organom władzy publicznej oraz podmiotom realizującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, wyłącznie w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • Udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotom współpracującym z administratorem, którzy na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe m.in. operator systemu informatycznego służącego do obsługi głosowania – Firma MEDIAPARK Sp. z o.o.
 • Udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotom realizującym zadania administratora,
 • Udostępniamy stronom trzecim informacje statystyczne o naszych użytkownikach; osoby trzecie nie mają możliwości identyfikacji żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji.
CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW SPOZA EOG?

W głównej mierze przetwarzane i gromadzone dane osobowe na naszej platformie pochodzą z Polski i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Poza EOG swoją siedzibę posiada jedynie podmiot współpracujący w zakresie dostarczania usług statystycznych naszej platformy, który korzysta z narzędzia Google Analytics - Firma Google Inc. posiada swoją siedzibę w USA. Podmiot ten zobowiązany jest do przestrzegania zasad ujętych w programie Tarczy Prywatności UE - USA, które dotyczą gromadzenia, wykorzystywania oraz przechowywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej - w związku z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, a także klauzul przyjętych przez Komisję UE.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów; nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Dokumenty zachowamy także, jeżeli:
 1. uznamy, że dane mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych,
 2. będą wymagać tego przepisy prawa,
 3. uznamy, że dane mogą mieć znaczenie w trakcie ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw.
Dane dotyczące plików cookies zapisywanych na urządzeniach użytkowników odwiedzających platformę przechowuje się przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu użytkownika.

JAKIE MASZ PRAWA WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych wiąże się z koniecznością respektowania przysługujących Ci praw. Celem zapewnienia ich realizacji wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się kontaktować wysyłając maila na adresy: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl. Przysługuje ci:
 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa umożliwia przekazanie Tobie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe z Tobą związane, a jeżeli tak, przysługuje Ci wtedy prawo do otrzymania kopii danych osobowych. Dodatkowo pozwoli Ci również na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem.

 • Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. Jeżeli zauważysz, że Twoje dane są niekompletne, nieprawdziwe lub nieaktualne masz możliwość żądania poprawienia wskazanych informacji. Pamiętaj, że realizując Twoje żądanie jesteśmy zobowiązany zweryfikować poprawność przekazanych nam nowych danych osobowych z Tobą związanych.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że gdy wniesiesz sprzeciw wobec dalszego przetwarzania, musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa pozwala Ci zażądać ograniczenia dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

  ✓ Gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych,
  ✓ Gdy okaże się, że nasze przetwarzanie nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
  ✓ Gdy Twoje dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Mamy obowiązek niezwłocznie usunąć Twoje dane osobowe:

  ✓ Gdy Twoje dane nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  ✓ Gdy zrealizowałeś przysługujące Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  ✓ Gdy cofnąłeś zgodę na podstawie której przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe,
  ✓ Gdy przetwarzaliśmy Twoje dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku narzuconego przez obowiązujące przepisy prawa.

  Pamiętaj, że nie zawsze jesteśmy zobowiązani usunąć Twoje dane, w szczególności gdy przetwarzanie ich jest konieczne aby wypełnić obowiązek prawny.

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych jest odpowiednie wtedy, kiedy uznasz, że przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolność. Prawo do sprzeciwu możesz uzasadnić związaną z Twoją osobą szczególną sytuacją z której wynika, że przetwarzanie Twoich danych osobowych łamie Twoje prawa lub wolność. W niektórych szczególnych sytuacjach możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności. Głównie w przypadku zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej oraz przeciwdziałanie oszustwom. W wskazanych przypadkach prawo to nie łączy się z prawem do usunięcia danych.

 • Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz otrzymać osobiście lub dostarczyć wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w powszechnym formacie nadających się do odczytu maszynowego możesz skorzystać z prawa do przeniesienia Twoich danych.

 • Prawo do wniesienia skargi. Pamiętaj także, że masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Pomimo tego że masz prawo do skargi będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli przed wniesieniem skargi, dasz nam szansę zająć się Twoją sprawą i wątpliwościami związanymi z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Z tego powodu bardzo prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
JAK BEZPIECZNE SĄ INFORMACJE O MNIE?

✓ Staramy się o jak najwyższy poziom bezpieczeństwa użytkowników platformy, dlatego nieustannie pracujemy nad zabezpieczeniem oraz ochroną Twoich danych osobowych podczas transmisji za pomocą specjalistycznych protokołów szyfrowania oraz dedykowanego oprogramowania.

✓ Na bieżąco organizujemy, utrzymujemy i aktualizujemy fizyczne, elektroniczne oaz proceduralne zabezpieczenia danych osobowych związane z pozyskiwaniem, przechowywaniem oraz ujawnieniem danych osobowych naszych użytkowników. Wdrożone zabezpieczenia dają Tobie najwyższy poziom poczucia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych,

✓ Wszystkie informacje o Tobie, które przetwarzamy, przechowujemy na odpowiednio zaszyfrowanych i zabezpieczonych serwerach. Administrator regularnie ocenia stopień bezpieczeństwa w ramach swojej sieci oraz dba o monitorowanie wewnętrznych regulacji i procedur zastosowanych po to, aby chronić dane przed wszystkimi możliwymi negatywnymi następstwami.

✓ Pamiętaj, że nawet wdrożone najwyższe standardy bezpieczeństwa w oparciu o zastosowane najnowocześniejsze technologie nie dają całkowitego bezpieczeństwa Twoich danych osobowych w momencie udostępnienia informacji za pośrednictwem Internetu lub publicznie dostępnych sieci. Istnieje więc ryzyko, że dostęp do Twoich danych osobowych mogą uzyskać nieuprawnione do tego osoby trzecie.

POLITYKA ZWIĄZANA Z PLIKAMI "COOKIES"

Pliki Cookies to niewielkie informacje tekstowe, które zapisywane są na urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem z platformy. Cookies pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do Twoich indywidualnych preferencji. Cookies przeważnie zawierają: nazwę strony internetowej z której pochodzą.

Warunkiem działania Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Akceptacja warunków Polityki Cookies ze strony użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na ich użycie. Plików Cookies używamy, aby dokonać rozpoznania Twojej przeglądarki lub urządzenia i dowiedzieć si więcej o Twoich zainteresowaniach oraz zapewnić niezbędne funkcje i usługi na platformie. W szczególności używamy Cookies w celach m.in:
 • Zapobiegania nieuczciwej działalności,
 • Zapewnieniu bezpieczeństwa i niezawodności platformy – „cookies” umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności platformy,
 • Uwierzytelnienia - "cookies" umożliwiają informowanie, gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu platforma może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje,
 • Określenia stanu sesji - "cookies" umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki „Cookies” służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.
 • Raportowania (pozwoli nam to mierzyć i analizować wydajność naszych usług) - "cookies" umożliwiają Operatorowi lepiej zrozumieć preferencje użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać Platformę. Dostawca Platformy zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.
Bezpieczeństwo Plików Cookies: Stosowane przez nas pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń użytkowników. Dla zachowania bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych używamy mechanizmów składowania i odczytu Cookies, które nie pozwalają na pobieranie żadnych poufnych informacji z Twojego Urządzenia. Przeniesienie z naszych serwerów jakichkolwiek wirusów, koni trojańskich i innych robaków na Twoje Urządzenie jest niemożliwe.

Jakie zasady bezpieczeństwa powinien zastosować użytkownik? Twoje urządzenie powinno być wyposażone w program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersją przeglądarki internetowej i włączoną zaporą sieciową „firewall”. Zalecane jest również włączenie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych, które sprawdzają, czy strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji. Należy również uważać jakie załączniki otwieramy i w jakie odnośniki klikamy. Użytkownik powinien korzystać tylko z zaufanych sieci bezprzewodowych.

Rodzaje Plików Cookies: W ramach platformy stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” tzw. session cookies oraz „stałe” tzw. persisent cookies. Sesyjne Cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na Twoim urządzeniu do czasu wyłączenia przeglądarki internetowej. Stałe Cookies są przechowywane na Twoim urządzeniu przez określony czas w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie. W ramach platformy stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:
 • Niezbędne - Dostawca Platformy używa podstawowych plików Cookies (Cookies niezbędnych), ponieważ w plikach tych znajdują się informacje wymagane do prawidłowego funkcjonowania strony. Takie pliki wykorzystywane są do zapisywania ustawień bądź preferencji Użytkownika podczas obecnej bądź przyszłej jego wizyty na stronie. Bez tych plików Cookies, korzystanie ze stron jest utrudnione. Do Cookies niezbędnych należą również pliki umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Platformy, np. pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Platformy. • Zewnętrzne - Platforma korzysta z plików Cookies zamieszczanych przez partnerów Dostawcy Platformy. Współpracujące z Dostwcą Platformy podmioty trzecie takie jak Google LLC (Google Analytics, maps.google.com); Cloudflare Inc, zamieszczając w urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy pliki Cookies mogą je wykorzystywać. Dostawca Platformy nie ma żadnej kontroli nad plikami Cookies-Ciasteczkami Osób Trzecich. W celu informacji należy odwiedzić strony internetowe danego podmiotu, aby dowiedzieć się więcej na temat owych plików oraz jak nimi zarządzać,

 • Analityczne - Operator Platformy korzysta z usługi Google Analytics, czyli usług analitycznych dostarczanych przez Google Inc., w celu pozyskiwania i pomocy w analizie informacji o sposobie korzystania z Platformy przez użytkowników. Przykładami informacji, jakie Operator może pozyskiwać są strony, które Użytkownik odwiedził ich data oraz czas odwiedzin. Uzyskując informacje dotyczące analizy ruchu na stronie Operator ma możliwość polepszenia odbioru podczas wizyty na jego stronach Platformy. Operator w tym celu nie pozyskuje żadnych danych umożliwiających identyfikację osobową przekazuje do operatora tej usługi (Google Inc.) jedynie zanonimizowane informacje. W związku z tym, że Google Inc. jest firmą z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, wszelkie zebrane i zanonimizowane informacje są przesłane i magazynowane na serwerach Google Inc. w Stanach Zjednoczonych. Firma Google używa zebranych informacji dla monitorowania korzystania ze stron Platformy oraz tworzenia raportów dotyczących ruchu w Platformie. Firma Google Inc. może ujawnić pozyskane informacje osobom trzecim wyłącznie, jeśli jest to prawnie wymagane lub jeśli przetwarzają dane w imieniu Google. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez firmę Google Inc. użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików Cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Czy pliki Cookies zawierają dane osobowe? Wprawdzie pliki Cookies nie zawierają oraz nie stanowią danych osobowych, jednakże niektóre informacje przechowywane w plikach Cookies np. preferencje, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe pozyskiwane przy użyciu plików Cookies mogą być przetwarzane, jedynie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika w sposób przedstawiony powyżej. Dane takie są szyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików Cookies i zmiana preferencji. Uprawnienia strony internetowej do przechowywania i uzyskiwania plików Cookies wynika z wyrażonej przez Ciebie zgody. Zgoda ta wyrażona jest podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub podczas wejścia na stronę internetową. Masz możliwość konfigurowania w każdej chwili i w dowolny sposób swoich ustawień oraz określenia warunków przechowywania plików Cookies. Standardowe oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym. Możesz w każdej chwili samodzielnie zablokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki. Poniżej dostępne są odnośniki do stron internetowych różnych przeglądarek z dokładnymi instrukcjami dotyczącymi Cookies, w tym sposoby ich usuwania:
 • Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 • Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 • Opera - https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
 • Edge - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
 • Safari - https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
 • Internet Explorer - http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Jeżeli wyłączysz wszystkie pliki Cookies w przeglądarce, ani my, ani osoby trzecie, nie przekażemy plików Cookies do przeglądarki. Jeżeli to zrobisz, konieczne może być ręczne dostosowanie niektórych preferencji każdorazowo odwiedzając stronę internetową, a niektóre funkcje i usługi mogą nie działać.

Aby skorzystać do przysługującego Ci prawa do sprzeciwu, które przyznaje RODO konieczne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń i usunięcie z nich plików Cookies. Proces aktualizacji może potrwać nawet do 48 godzin.

Moduły wtyczek społecznościowych: Platforma korzysta z wtyczek portali społecznościowych:
 • Facebook Ireland Ltd., z siedzibą w Irlandii;
 • Twitter Inc, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych;
 • YouTube LLC, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych;
 • Instagram z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.
Użytkownik Platformy może uruchomić poszczególne przyciski portalów społecznościowych, otwierając okno z zaproszeniem do zalogowania się w danym serwisie społecznościowym. W takim przypadku na komputerze użytkownika zostanie zapisany plik Cookie. Jeśli użytkownik nie kliknie tego przycisku lub nie będzie zalogowany w portalu społecznościowym na komputerze użytkownika nie zostanie umieszczony plik Cookie.

Jeśli użytkownik Platformy jest jednocześnie użytkownikiem danego portalu społecznościowego i jest zalogowany po kliknięciu przycisku ta informacja zostanie przekazana do jego profilu w danym serwisie.

Cel i zakres zapisywania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystanie danych przez danego usługodawcę oraz związane z tym przysługujące użytkownikowi serwisów prawa i możliwości wprowadzenia ustawień w celu ochrony swojej prywatności można znaleźć w polityce ochrony prywatności wymienionych portali społecznościowych.

Odnośniki do innych stron internetowych: Platforma zawiera linki i odnośniki do zewnętrznych stron internetowych, które mogą także używać Cookies. Operator Platformy nie ma wpływu na zasady wykorzystania mechanizmu Cookies przez podmioty trzecie i nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów zewnętrznych.

Logi systemowe: Określone informacje o działaniach Użytkowników podlegają logowaniu. Podstawowym zadaniem utrzymywania logów jest zapewnienie bezpieczeństwa Platformy. Rejestr tego rodzaju tworzony jest w sposób automatyczny, niezależny od Użytkownika. Informacje tam zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Platformą oraz informacje te nie są automatycznie łączone z danymi osobowymi użytkowników Platformy.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności może być przez nas zmieniana lub aktualizowana w szczególności w przypadku, gdy potrzeba lub obowiązek wprowadzenia zmian wynika ze zmiany przepisów prawa. Wszelkie istotne zmiany zostaną zamieszczone na tej stronie, a dodatkowo poinformujemy Cię o nich za pośrednictwem naszej strony internetowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym odpowiedzi na pytania dotyczące całego zakresu Polityki Prywatności, otrzymasz kontaktując się z administratorem oraz inspektorem ochrony danych osobowych.